mts135
mts135

เมื่อเดือนที่แแล้ว FIA ออกได้มีการเพิ่มกติกาในช่วง Pit Stop โดยมีใจความว่า นับตั้งแต่ Hungarian GP ปีนี้ ทุกทีมจะต้องมีเวลาขั้นต่ำในการทำ Pit Stop ในพาร์ทต่างๆ กล่าวคือ ทุกทีมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 0.15 วินาที

หลังจากล็อค wheel nut แล้วถึงจะปล่อยรถลงพื้นได้ และหลังจากปล่อยรถลงพื้นแล้ว ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 0.2 วินาทีจึงจะส่งสัญญาณให้นักแข่งออกตัวได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ทีมงานของแต่ละทีม

แต่ล่าสุด FIA ได้ทำการเลื่อนการใช้กติกานี้ออกไป โดยจะเริ่มใช้ที่ Belgian GP (เรซถัดจาก Hungarian GP) ซึ่งเป็นเรซแรกหลัง Summer Brake แทน ด้วยเหตุผลที่ว่าทุกทีมจะได้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม FIA ยังคงไม่อนุญาติให้มีการใช้สัญญาณอัตโนมัติใด ๆ ในระหว่าง Pit Stop ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนของการเข้าพิทยังต้องใช้ความเร็วในการตอบสนองของมนุษย์เป็นหลัก ตั้งแต่การถอด Wheel Nut ไปจนถึงการปล่อยรถ (แต่อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ตอบสนองเร็วกว่าเวลาที่กรรมการกำหนดขึ้นมาใหม่นั่นเอง)

By system