mts113
mts113

“อัลเบิร์ตปาร์ค” สนามที่ใช้จัดการแข่งขันออสเตรเลียนกรังด์ปรีซ์เตรียมปรับปรุงเพิ่มเติมอีก หลายจุด ภายหลังจากพึ่งขยายพื้นที่ Pitlane ให้กว้างขึ้นอีก 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อผู้แข่งขันเสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • โค้ง 9-10 จะปรับให้มีความตรงมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเร่งแซงกัน
  • โค้ง 11-12 ปรับให้มีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม
  • โค้ง 13 ปรับให้มีพื้นที่มากขึ้น และพื้นที่ออกนอกโค้งที่กว้างกว่าเดิม
  • พร้อมเปลี่ยนแปลงพื้นผิวแทร็คทั้งหมดให้มีความหยาบมากยิ่งขึ้น (more aggressive asphalt) ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1995

By system